Archief Inhoudsopgave

Het grote interview

Piet Adema, voorzitter OSB

Samen kunnen we elkaar versterken

Op dit moment werken politieke partijen hard aan hun nieuwe verkiezingsprogramma’s. Reden genoeg voor een interview met OSB-voorzitter Piet Adema. Wat is de betekenis van de schoonmaak- en glazenwassersbranche voor onze samenleving? Waar wil de branche de komende jaren op inzetten? En welke boodschap heeft hij aan politiek Den Haag?

Lees meer

De gevolgen van de coronacrisis. Het is hét gespreksonderwerp van dit moment. Ook aan het begin van het interview met Piet Adema, voorzitter van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), komt het onderwerp direct ter sprake. “We hebben te maken met een hele specifieke crisis”, zegt Adema. “De vorige crisis was een systeemcrisis. Dit is crisis van vraag en aanbod.” Ook in de schoonmaakbranche zijn de gevolgen merkbaar, constateert hij. “Het beeld is vrij divers. Schoonmaakbedrijven die in de zorg actief zijn, hebben het nu extra druk. Maar in de hotelschoonmaak gaat het erg slecht. Er zijn bedrijven die tachtig tot negentig procent van hun omzet zijn kwijtgeraakt. Gelukkig komt de vraag inmiddels weer op gang. Ik hoop dat we snel weer op het oude niveau terug zijn. ”

Vitaal belang

Wel heeft deze crisis volgens Adema duidelijk gemaakt dat de schoonmaak van vitaal belang voor Nederland is. “In tijden van crisis laten de schoonmakers zien dat ze er staan: ze hebben een cruciale rol in het bestrijden van het virus in de verpleeg- en ziekenhuizen.

Maar ook werken onze schoonmaakbedrijven actief met alle bedrijven en organisaties in Nederland samen om veilig werken, recreëren en winkelen in de anderhalvemetersamenleving mogelijk te maken. Daarbij wordt niet alleen een beroep gedaan op schoonmaakwerk, maar heeft het schoonmaakbedrijf tevens een adviserende rol. Om mee te denken over hoe er weer veilig gewerkt en geleefd kan worden.”

De crisis maakte bovendien duidelijk dat schoonmaken professionaliteit vereist, aldus Adema. “Uit het oogpunt van hygiëne is het ontzettend belangrijk dat er technisch goed schoongemaakt wordt. Niet iedereen moet zomaar een schoonmaakbedrijf kunnen starten. Vandaar dat voor al onze leden het OSB-Keurmerk verplicht is. Dat garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid.”

“De honderdduizend schoonmakers en glazenwassers, die in dienst zijn van onze bedrijven, dragen zorg voor een gezonde en schone leefomgeving”, zo vat Adema het kernachtig samen. “Ze representeren het hart van onze samenleving. Maar liefst 175 nationaliteiten werken op een inclusieve manier samen. Dat zorgt voor waardevol werk voor onze mensen en voor onze samenleving als geheel.”

In tijden van crisis hebben de schoonmakers laten zien dat ze er staan

Nieuwe visie

Afgelopen maanden ontwikkelde OSB een nieuwe visie op de branche en sector, vertelt Adema. In die nieuwe visie worden drie strategische thema’s benoemd: Arbeidsmarkt & werkgeverschap, Ondernemerschap en Duurzaamheid. Adema: “Duurzaamheid gaat over onze toekomst. Belangrijke ontwikkelingen als klimaatverandering en de circulaire economie kunnen en willen we oppakken. Er komt steeds meer wet- en regelgeving waar organisaties aan moeten voldoen. En er liggen mooie kansen voor onze bedrijven om die duurzame samenleving mede vorm te geven.”

Een ander belangrijk thema voor OSB in de komende jaren betreft de arbeidsmarkt en werkgeverschap. Adema: “Als arbeidsintensieve branche speelt de krapte op de arbeidsmarkt ons echt parten. Die krapte is door de coronacrisis tijdelijk wat minder, maar die krapte komt terug.” Personeel is dus van harte welkom, aldus de OSB-voorzitter. “We hebben als branche ontzettend veel te bieden. Er ligt een keurige cao. Met 120% van het minimumloon verdient een schoonmaker meer dan iemand die in de horeca, thuiszorg of horeca werkt. We bieden opleidingsmogelijkheden om door te kunnen groeien. We ondersteunen mensen om hun schulden op orde te krijgen. We investeren volop in vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. En als één van de weinige branches bieden wij taalcursussen. Afgelopen jaren investeerden OSB-lidbedrijven 8,5 miljoen euro in taaltrajecten. Daar is geen euro van de overheid aan te pas gekomen. Ik ben er ontzettend trots op dat wij kwetsbare groepen daarmee de kans bieden om te integreren.”

Dialoog met gemeenten

Toch ziet hij mogelijkheden om nog veel meer mensen aan de slag te helpen in de branche. “Vandaar dat wij samen met de VNG onlangs een dialoogsessie voor wethouders en schoonmaakbedrijven hebben georganiseerd. Met als centrale vraag: hoe krijgen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag? Dat was een hele nuttige bijeenkomst, waarvan elders in dit magazine een verslag is te lezen.” Maar ook met SW-bedrijven ontstaat steeds meer samenwerking, constateert Adema. “Een voorbeeld daarvan is het convenant dat wij met de Veluwse Inclusief Groep hebben gesloten. Als schoonmaaksector kunnen wij reguliere banen bieden, terwijl de SW-bedrijven een belangrijke rol hebben bij de opleiding, begeleiding en toeleiding van mensen naar de arbeidsmarkt. Samen kunnen we elkaar versterken.” [zie artikel elders in dit magazine, red.]

Ruimte voor ondernemers

Een derde thema voor OSB in de aankomende jaren is ‘Ondernemerschap’. Adema: “Wij willen een branche zijn die investeert in mensen. Maar we willen tevens een innovatieve branche zijn. Robotisering en digitalisering bieden mogelijkheden om het fysieke werk te verlichten en tegelijkertijd de kwaliteit en efficiëntie te verbeteren.” Maar ondernemerschap moet wel mogelijk zijn, benadrukt hij. “Mijn belangrijkste boodschap aan politiek Den Haag is: geef ondernemers de ruimte om te kunnen ondernemen. Er is vaak de neiging bij de overheid om zaken ingewikkeld te maken. De coronacrisis heeft laten zien dat het anders kan en dat we in staat zijn om heel snel simpele regelingen te maken. Laten we dat vasthouden.”

“Wat ik echt maatschappelijk onaanvaardbaar vind, is dat nog altijd meer dan een miljoen mensen in Nederland in een uitkeringssituatie zitten”, vervolgt Adema. “Het is van het grootste belang om de WIG te verkleinen. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon is veel te groot. Daarom pleit OSB – net als de commissie-Borstlap – voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal. Dat zorgt ervoor dat werknemers meer verdienen, waardoor je participatie aan de basis van de arbeidsmarkt bevordert.”

Verlaging lasten en risico’s

Adema roept de politiek daarnaast op om iets te doen aan de hoge lasten en grote risico’s voor het bedrijfsleven. “De regeldruk in onze arbeidsintensieve branche is enorm en de risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot. Dat kost ondernemers ontzettend veel geld. De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt dat veel schoonmaakbedrijven weinig vet op de botten hebben, juist vanwege die hoge kosten. Daar moet echt iets gebeuren, zodat bedrijven in staat zijn om meer reserves op te bouwen.” Bovendien moeten risico’s niet eenzijdig bij werkgevers worden neergelegd, meent hij. “Als je als bedrijf mensen uit de Sociale Werkvoorziening in dienst neemt, dan is er bij deze doelgroep altijd het risico dat het niet lukt. Dat risico ligt volledig bij de werkgever. Waarom spreken we niet af dat je altijd kunt terugvallen op een collectieve regeling? Dat maakt het voor schoonmaakbedrijven minder risicovol om mensen uit deze doelgroep aan te nemen.”

Tot slot wil Adema nog een laatste appèl doen op de politiek: maak het schoonmaken thuis mogelijk. “Als gevolg van deze coronacrisis zullen mensen structureel meer thuiswerken. Dat vraagt om meer thuisschoonmaak. Maak daarom de schoonmaak voor deze thuiswerkers fiscaal aftrekbaar of geef bedrijven extra ruimte dat via de werkkostenregeling te betalen. Dan kunnen schoonmaakbedrijven ook op dit vlak invulling geven aan hun maatschappelijke rol.”

Naar begin