Archief Inhoudsopgave

Het grote interview

Maarten Camps, Ministerie van Economische Zaken

Aanbesteden moet eenvoudiger en kwalitatief beter

Tijdens een recent werkbezoek sprak topambtenaar Maarten Camps met mkb-bedrijven, waaronder OSB-lidbedrijf Polygon Schoonmaak. Verschillende onderwerpen passeerden de revue: van aan- en inbesteden tot de opkomst van digitale platforms. Reden genoeg voor een uitgebreider interview met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer

Hoe kijkt u naar de schoonmaak- en glazenwassersbranche?

“De branche is met 125.000 werknemers één van de grootste werkgevers van Nederland. Het economisch belang is groot. Maar niet alleen voor onze economie heeft het werk van al die schoonmakers en glazenwassers toegevoegde waarde, ook maatschappelijk is het buitengewoon belangrijk. Zij zorgen ervoor dat wij allemaal in een schone omgeving kunnen leven. Dat kantoren, ziekenhuizen, treinen en vliegtuigen schoon zijn. Hun werk bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving en is wezenlijk voor onze gezondheid.”

Vindt u dat hun werk voldoende op waarde wordt geschat?

“We kunnen het nooit genoeg op waarde schatten. Het is essentieel dat mensen dit werk willen doen, dat ons allen ten goede komt. Het werk van schoonmakers is niet altijd even zichtbaar, bijvoorbeeld als het in de randen van de dag gebeurt. Het is in die zin ook een beetje ‘verborgen werk’, dat moeten we blijven waarderen en waarvoor we blijvend aandacht moeten hebben.”

Voor OSB-lidbedrijven is het keurmerk verplicht. Een goede zaak, dat OSB-leden zich nadrukkelijk in de markt willen onderscheiden?

“Het keurmerk is een vorm van reputatiemanagement vanuit de schoonmaakbranche zelf. Het geeft aan dat de branche er belang aan hecht om eisen te stellen aan zijn leden. Bovendien biedt het een waarborg voor klanten van schoonmaakbedrijven. Juist in een branche waar zoveel kleinere en middelgrote bedrijven actief zijn, is dat belangrijk. Een keurmerk zorgt voor een kwaliteitsstandaard. Daardoor voorkom je een spiraal naar beneden.”

Onlangs was u op werk­bezoek bij een aantal bedrijven, samen met OSB en MKB-Nederland. Wat hield u daaraan over?

“Wat tijdens het werkbezoek duidelijk bleek, is het toenemende belang van digitale platforms. Dat speelt in allerlei branches: in de autobranche, in de supermarktbranche, maar ook in de schoonmaakbranche. De toenemende rol van platforms heeft consequenties voor de positie van schoonmaakbedrijven en hun personeel. We zien dat die platforms een zekere mate van marktmacht kunnen ontwikkelen. Als ministerie is het onze taak om dat in goede banen te leiden.”

Het OSB-keurmerk is een vorm van reputatiemanagement

Bent u van mening dat dit soort platforms – zoals Helpling in de schoonmaak – gereguleerd moeten worden?

“Ze zouden er niet zijn, als er geen behoefte was aan de dienstverlening die zij bieden. De platforms ontzorgen de vragers naar (schoonmaak)diensten. En het reputatiemechanisme waar deze platforms mee werken, kan een kwaliteitsimpuls geven. Tegelijkertijd moeten we er wel voor waken dat die platforms niet een rol in zichzelf gaan spelen, waardoor de marktpositie van reguliere schoonmaakbedrijven ongunstig beïnvloed wordt. Als er een afhankelijkheid wordt gecreëerd, bijvoorbeeld doordat arbeidsvoorwaarden worden uitgehold, kan regulering noodzakelijk zijn.”

Tijdens uw werkbezoek kwam ook het onderwerp ‘aanbesteden’ aan bod. Uw ministerie heeft de actieagenda ‘Beter Aanbesteden’ opgesteld. Waarom dit initiatief?

“Er bestaan nogal wat mythes rond aanbesteden. Vooral bij kleinere aanbestedende diensten, zoals gemeenten, leidt dat tot angst. Men is bang voor de gang naar de rechter of problemen met de Europese Commissie. Daardoor gaat men in de overdrive bij het stellen van eisen, waardoor de aanbesteding eerder moeilijker dan makkelijker wordt. Complexe en kostbare aanbestedingsprocedures zijn voor niemand goed. Daarom hebben we samen met alle spelers uit het aanbestedingsveld gezocht naar oplossingen om het aanbesteden eenvoudiger en kwalitatief beter te maken.”

Hoe moet dat concreet gestalte krijgen?

“In de actieagenda worden 23 concrete actiepunten genoemd ter verbetering van de aanbestedingspraktijk. Zoals het belang van communicatie met de markt, het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van inkoopafdelingen, een uniform social return-beleid en paritaire inkoopvoorwaarden per branche. Dat samenspel aan maatregelen moet er toe leiden dat het aanbesteden sneller, simpeler en minder kostbaar wordt. Waardoor de drempel lager wordt om er aan deel te nemen.”

Tot slot: waar ziet u nog kansen voor de branche?

“Ik denk dat er een uitdaging ligt op het terrein van de digitale platforms. Hoe kunnen die gebruikt worden ten gunste van de branche? Want één ding is zeker: de rol van platforms zal alleen nog maar groter worden. Je ziet ook dat, als gevolg van die nieuwe technologie, diensten zich met elkaar gaan vermengen. Ik vind het positief dat partijen uit de schoonmaakbranche steeds vaker samenwerken en diensten combineren, bijvoorbeeld met catering en beveiliging. Voor de sector ligt er een kans om zich te verbreden. Mijn advies is dus: zie technologie niet alleen als een bedreiging, maar vooral ook als bron voor nieuwe kansen.”

Naar begin