Archief Inhoudsopgave

Actueel

Erik te Brake (VNO-NCW en MKB-Nederland)

Inbesteden gebeurt op basis van vooroordelen, niet op basis van feiten

Sinds de Rijksoverheid is gestart met inbesteden, volgen ook diverse gemeenten en provincies het Rijk daarin. Maar in veel gevallen worden marktpartijen bij inbesteding niet geconsulteerd. Dat moet anders vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Daarom wordt samen met het ministerie van Economische Zaken en de VNG gewerkt aan een programma ‘Professioneel Opdrachtgeverschap’.

Lees meer

Wij krijgen op dit moment veel klachten over inbesteding bij de overheid”, zegt Erik te Brake teammanager Markt­werking & Regulering bij VNO-NCW. “Klachten komen vanuit de zorg, ICT, afvalverwerking , catering, beveiliging en ook vanuit de schoonmaak.” Te Brake constateert dat er vaak op basis van verkeerde aannames wordt gekozen om diensten voortaan in te besteden. “Eén van die aannames is dat inbesteden betere arbeidsvoorwaarden zou opleveren. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsvoorwaarden niet beter, maar juist slechter worden. Dat zie je ook in de schoonmaak. Inbesteden leidt tot minder carrièrekansen en minder opleidingsmogelijk­heden. Terwijl dat juist zaken zijn die door marktpartijen wél goed geregeld worden.”

Inbesteden duurder?

Nog zo’n misverstand: inbesteden is nodig om aan de banenafspraak te kunnen voldoen. Te Brake: “Alle banen voor mensen met een arbeidsbeperking die in de marktsector worden gecreëerd door de overheid, tellen sinds deze zomer gewoon mee voor de banenafspraak. Je ziet bijvoorbeeld dat een groot aantal schoonmaakbedrijven heel actief is op dat vlak en samenwerkingsverbanden is aangegaan met de Sociale Werkvoorziening.” Een derde misverstand: inbesteden is goedkoper. “Ook dat blijkt in de praktijk niet het geval: we zien dat door inbesteding de kosten juist toenemen. De vraag is dan ook wie er nu eigenlijk beter wordt van inbesteden. Het helpt de werknemer niet, het helpt de belastingbetaler niet en het helpt ook zeker het bedrijfsleven niet.”

Dit kan helpen om onbezonnen inbesteding een halt toe te roepen

Marktconsultatie

Des te opmerkelijker is het volgens Te Brake dat overheden bij inbesteding niet in gesprek gaan met marktpartijen over mogelijke alternatieven. “Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat in slechts 13% van de gevallen ondernemers door over­heden worden betrokken bij de inbesteding. Op basis van dat onderzoek heeft staatssecretaris Mona Keijzer aangegeven dat het nodig is daar iets aan te doen.” In samenwerking met VNG en VNO-NCW werkt het ministerie van Economische zaken daarom aan een programma ‘Professioneel Opdrachtgeverschap’, vertelt Te Brake. “Dat programma is een stappenplan voor marktconsultatie bij inbesteding. Om ervoor te zorgen dat gemeenten en provincies met marktpartijen de dialoog aangaan over de voor- en nadelen van het inbesteden. Een goed gesprek dus, op basis van feiten en niet op basis van vooroordelen. Want als je te snel besluit op basis van politieke sentimenten, dan kan dat wel eens een averechts effect hebben.”

Gezond verstand

Volgens Te Brake is OSB nauw betrokken bij het agenderen van de problematiek. “Er zijn diverse gesprekken geweest met OSB en daarnaast hebben zij ons gevoed met een aantal praktijkvoorbeelden. Dat bleek erg nuttig om tot oplossingen te komen.” Het doel van het programma is glashelder, stelt Te Brake. “Het is erop gericht om besluiten over eventuele inbesteding op basis van gezond verstand te laten nemen. Als ondernemers de kans wordt geboden om een beter alternatief neer te leggen – een aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding – dan denk ik dat gemeenten en provincies dat zullen aanpakken.” Te Brake hoopt dat het programma voor de herfst kan worden opgestart. “Als wij in staat zijn om een goed programma neer te zetten dat de dialoog écht bevordert en het Rijk op dat vlak het goede voorbeeld gaat geven, dan denk ik dat dat enorm gaat helpen om onbezonnen inbesteding een halt toe te roepen.”

Naar begin