Archief Inhoudsopgave

OSB nieuws

Judy Boere (Verbond Sectorwerkgevers Overheid)

Met inbesteden creëren we geen extra banen

Op basis van de banenafspraak moeten werkgevers in de particuliere sector de komende jaren 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren en overheidswerkgevers 25.000 banen. Omdat werkgevers bij de overheid hun doelstellingen tot nu toe niet haalden, dreigen er boetes. Maar de grote vraag blijft: hoe komen die banen er wel?

Lees meer

Judy Boere is secretaris van VSO, het Verbond Sectorwerkgevers Overheid. “Het VSO is een samenwerkingsverband van de overheids- en onderwijswerkgeversorganisaties”, vertelt Boere. “Wij vertegenwoordigen dus werkgeversorganisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Rijk, Defensie en het onderwijs. Met als doel om kennis onderling te delen en gezamenlijk op te trekken bij wetgeving die op ons afkomt.”

Verschillende voorwaarden

“Ook de wetgeving rond de banenafspraak is een onderwerp waar het VSO zich mee bezighoudt”, aldus Boere. “De doelstelling om in totaal 125.000 banen voor mensen met een beperking te creëren, is een afspraak die de sociale partners in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt. Het is een belangrijke maatschappelijke afspraak, die wij steunen. Maar het VSO was niet betrokken bij het maken van de afspraken. Het is een afspraak geweest over ons, niet door ons”, benadrukt ze.

Boere vindt het te betreuren dat er als gevolg van het quotum nu boetes dreigen voor overheidswerkgevers. Want er zijn goede verklaringen waarom de overheid de doelstellingen niet heeft gehaald. Boere: “Het is zeker niet zo dat er niets gebeurt. Maar er ligt voor ons een grotere uitdaging dan voor de markt. Want als je het omrekent naar aantallen werknemers, dan moeten wij als werkgevers bij overheid en onderwijs relatief meer mensen aan het werk helpen. Bovendien heeft de markt de tijd tot 2025 om dit te realiseren en wij tot 2023. Dus als overheid moeten wij relatief meer mensen in een kortere tijd aan een baan helpen.”

Niet meetellen

Daarnaast constateert Boere dat veel ondersteunende dienstverlening, zoals bijvoorbeeld catering en schoonmaak, is uitbesteed door overheidsinstellingen. “Als vervolgens in het kader van die uitbesteding een schoonmaakbedrijf mensen met een arbeidsbeperking inzet bij een gemeente of een school, dan mag de overheidswerkgever die mensen niet meetellen voor de banenafspraak. Vervolgens dreigt een boete, terwijl het werk wél in onze organisaties gerealiseerd wordt. Dat steekt.”

Publiek-private samenwerking is de sleutel tot succes

Volgens Boere is het zeker geen oplossing om het schoonmaakwerk dan maar weer te gaan inbesteden. “Daarmee creëren we geen extra banen, maar verschuiven we werknemers van de markt naar de overheid. En dan haalt straks de overheid zijn doelstelling, en de private sector niet. Dat is niet de bedoeling van de banenafspraak. Bovendien willen onze werkgevers zich richten op hun kernactiviteiten. Alles wat aan de markt kan worden overgelaten, moet je als overheid niet zelf willen doen. Marktpartijen hebben de expertise en ervaring in huis om diensten als catering en schoonmaak op een uitstekende manier te leveren. Wij zullen vanuit het VSO onze werkgevers dan ook zeker niet adviseren om maar te gaan inbesteden.”

Geen inbesteding

Maar wat is dan wel een oplossing? Boere: “Met OSB hebben we een gezamenlijk belang. Hoe kunnen we recht doen aan de banenafspraak zonder tot inbesteding over te gaan? Hierover hebben we met elkaar gesproken. En het is het onderwerp van een van de onderzoeken die het kabinet momenteel doet naar de werking van de banenafspraak. Zowel het VSO als OSB is betrokken bij dit onderzoek. Daarnaast lopen er op ministerieel niveau momenteel nog twee andere onderzoeken. Deze moeten voor de zomer afgerond zijn. Vervolgens zullen we het gesprek met het ministerie van Sociale Zaken aangaan over mogelijkheden voor verbetering.”


De ministerraad heeft medio februari besloten om de quotumheffing voor overheidswerkgevers uit te stellen. De achterstanden in de banenafspraak kunnen worden ingehaald en eventuele boetes worden pas over 2019 geheven. De dreiging van inbesteding door gemeentes wordt hierdoor minder. OSB blijft zich echter inzetten om inbesteden door overheidswerkgevers te voorkomen. Het liefst ziet OSB dat de quotumwet wordt afgeschaft.


Een mogelijke uitweg is om het onderscheid tussen ‘publiek’ en ‘privaat’ te laten vallen, zegt Boere. “Dan zou er dus een gezamenlijke doelstelling komen om de 125.000 banen te realiseren. Het onderscheid tussen overheid en particuliere sector werkt momenteel belemmerend bij het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt.” Juist publiek-private samenwerking is volgens Boere de sleutel tot succes. “In diverse regio’s zie je nu al mooie voorbeelden van een vruchtbare samenwerking tussen schoonmaakbedrijven en overheidsorganisaties. Dat model zou je veel breder kunnen uitrollen.” En, stelt Boere, laten we vooral creatief blijven nadenken over hoe we nieuwe banen voor deze doelgroep kunnen creëren. “Ik hoorde onlangs dat mensen met een arbeidsbeperking op kantoren werden ingezet als toetsenbord-schoonmakers. Heel relevant werk met alle flexplekken van tegenwoordig. Het is belangrijk om te kijken hoe je door jobcarving nieuwe mogelijkheden kunt laten ontstaan. Het lijkt me een mooie uitdaging voor de schoonmaakbranche om daarover mee te denken.”

Naar begin